Algemene Voorwaarden

Definities                                                                                                                 

Door uw aanmelding voor een workshop of cursus geeft u aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

1. Inschrijving van individuele deelnemers/cursisten

* Indien er in de desbetreffende cursus nog plaats is ontvangt u vervolgens van ons een bevestiging van uw deelname. Indien de cursus is volgeboekt krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht, in welk geval uw inschrijving is vervallen.

* De toelating tot de cursus gebeurt op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren die wij ontvangen.

* Wij hebben het recht om zonder opgaaf van redenen personen van deelneming uit te sluiten.

* Als de inschrijving eenmaal is ontvangen en geaccepteerd, is de deelnemer verplicht de desbetreffende cursusbijdrage te betalen.

2. Zakelijke overeenkomsten                                                                                             

a. Aanbiedingen en offertes

U kunt kiezen bij de cursussen voor betaling in een keer of in termijnen.  Aanbiedingen zijn geldig gedurende de actie periode. Offertes zijn in de regel 30 dagen geldig. U krijgt een factuur via de e-mail. Bij online aankopen dient er betaling vooraf plaats te vinden.

b. Betalingsvoorwaarden

*De cursusbijdrage dient uiterlijk 21 dagen na verzending van onze factuur, op onze rekening te zijn bijgeschreven, met dien verstande dat het bedrag altijd voor de aanvang van de desbetreffende cursus door ons ontvangen dient te zijn. Indien op de dag van de cursus door ons de bijdrage niet of niet volledig is ontvangen kan de deelnemer worden geweigerd. Betaling van last minute aanmeldingen direct voorafgaande aan de cursus is mogelijk, mits gepast wordt betaald.

*Bij online aankopen dient er betaling vooraf plaats te vinden.

* Al onze prijzen zijn inclusief BTW en uitsluitend geldig voor de cursus waarop zij betrekking hebben.

3. Annulering                                                                                                                                  a. Annulering voor aanvang.

*De tekenschool behoudt zich het recht voor om ingeval van te weinig aanmeldingen (minimaal 5 deelnemers) of overmacht, de datum van de cursus/workshop en/of de locatie te wijzigen of de cursus/workshop te annuleren. Deelnemers worden daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en hebben dan het recht hun inschrijving te wijzigen of te annuleren. In geval van annulering wordt hun factuur gecrediteerd en wordt het bedrag, indien reeds voldaan, terugbetaald.

*Wijziging of annulering door de deelnemer is uitsluitend mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum en uitsluitend voor zover er sprake is van persoonlijke overmacht zoals ziekte, ter beoordeling aan de tekenschool, bij acceptatie waarvan de factuur gecrediteerd wordt, onder aftrek van € 50,- administratiekosten.

b. Tussentijdse annulering bij overmacht.

Van de deelnemer kan door de tekenschool worden verlangd dat de zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden met bewijsstukken, zoals een doktersverklaring, aannemelijk worden gemaakt. Omstandigheden die met het werk te maken hebben worden niet beschouwd als zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden.

*Het is te allen tijde toegestaan een vervanger deel te laten nemen, vooropgesteld dat dit uiterlijk de dag voor de cursus/workshop wordt gehouden is doorgegeven, bij voorkeur per e-mail info@atelierhupsakee.nl.

*Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in een ander jaar. Dit gaat na overleg met de desbetreffende docent.

 c. Wettelijke bedenktermijn.

Als u een inschrijft voor de cursus is de bedenktijd veertien dagen na ontvangst van de factuur.

4. Vertrouwelijkheid, privacy en geheimhouding                                                              

a. Privacy, wettelijke regeling.

Persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van de tekenschool en om berichten te sturen via email naar de cursisten.

b. Vertrouwelijkheid

Informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de tekenschool: de medewerkers en docenten. Wat er wordt verteld in de lessen door cursisten blijft vertrouwelijk. Docenten hebben een beroepsmatige houding en er wordt niet gecommuniceerd met derden. Een veilige en open sfeer is belangrijk in de lessen. Wat gedeeld wordt in de les, blijft in de les.

 c. Zakelijke geheimhouding                                                                                   Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Vertrouwelijke informatie wordt ook niet aan derden verteld.

5. Copyright / Intellectuele eigendom

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van de handleidingen die worden verstrekt op de tekenschool. Dit auteursrecht (copyright) rust bij de maker. De maker heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met het werk willen doen.

Het auteursrecht is exclusief en bestaat tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Daarna staat het in principe een ieder vrij om met het werk te doen wat men wil.

a. Handleidingen. Deze mogen gebruikt worden door de cursist als naslagwerk.

b. Beeldmateriaal. In de les worden foto’s gemaakt van tekeningen en schilderijen van de cursisten. Als de cursist toestemming heeft gegeven mogen de beelden verspreidt worden op internet.

c. Eigendomsrecht. Het auteursrecht van de lessen ligt bij de docenten die de lessen hebben samengesteld.

d. Uitgereikt documentatie- of lesmateriaal

  1. Voorwaarden voor Kopiëren
  2. Gebruik als lesmateriaal
  3. Afgeven aan derden voor gebruik als lesmateriaal

De lessen op de tekenschool mogen gebruikt worden als lesmateriaal. De cursist mag een werkvorm weer doorgeven aan derden. De cursist kopieert dan zoveel er nodig is. Het is niet de bedoeling dat de cursist honderden kopieën maakt en deze doorverkoopt. De lessen mogen gebruikt worden als functioneel lesmateriaal.

6. Klachtenregeling 

Er wordt een klachtenregister bijgehouden als er een klacht binnenkomt. Dit wordt opgeslagen op een beveiligde pc en de klacht wordt na afhandeling verwijderd van de pc. De bewaartermijn van de klacht is maximaal een half jaar.

7. Klachten reglement

De docenten van de Tekenschool doen uiteraard hun uiterste best de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Het doel van deze klachtenregeling is recht doen aan de individuele klager. Daarnaast is het doel van deze klachtenregeling bemiddeling en herstellen van de relatie. Een klacht indienen is kosteloos.

8. Wanneer een klacht indienen?

Bij een onoverbrugbaar verschil van mening over beslissingen die genomen worden. Als u niet tevreden bent over de manier waarop de docent met u omgaat.

9. Wie kan een klacht indienen?

Cursisten, die een klacht indienen gericht tegen een docent van de tekenschool. Of de werkwijze van de tekenschool. Ook kan een docent van de Tekenschool een klacht indienen over een collega.

10. Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de directeur Helene Wieringa-Pruijssen, adres Groen van Prinstererlaan 16, 3771 CD Barneveld. Of via de email: info@detekenschool.nl

11. Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra de directeur uw brief heeft ontvangen, krijgt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Ook degene over wie u een klacht heeft, krijgt een bevestiging en een kopie van uw brief. De directeur neemt contact met u op om te bespreken hoe uw klacht verder behandeld zal worden. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Heeft u een klacht over de directeur wordt de extern onafhankelijk vertrouwenspersoon Evelien Koning ingeschakeld.

Stap 1: Gesprek. Het is vaak het beste om uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een medecursist, vriend(in) of familielid.

Stap 2: Klacht indienen bij de directeur Helene Wieringa-Pruijssen van de Tekenschool of bij de extern onafhankelijke mediator Evelien Koning.

Stap 3: Bemiddelingsgesprek. De directrice zal voorstellen om, op basis van vrijwilligheid, een bemiddelingsgesprek te houden. Een dergelijk bemiddelingsgesprek is een gelijkwaardig gesprek tussen u en degene tegen wie uw klacht zich richt, onder leiding van de onafhankelijk mediator Evelien Koning (deze wordt benaderd door de directrice). Deze zorgt er voor dat het gesprek goed verloopt en dat beide partijen hun mening voldoende naar voren kunnen brengen. De  mediator Evelien Koning, de onafhankelijke derde doet een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. U bent niet verplicht om met een voorstel tot een bemiddelingsgesprek akkoord te gaan. Het kan zijn dat het bemiddelingsgesprek tot een oplossing van de klacht leidt. Dan kan de klachtenbehandeling worden afgesloten.

Tijdsperiode:

  • Ontvangst brief bij directrice.                                                                 Week 1
  • Ontvangstbevestiging.                                                                               Week 2
  • Bemiddelend gesprek met betrokken partijen en mediator.            Week 3-5
  • Afronding klacht                                                                                         Week 7

Mocht er een langere tijd nodig zijn, dan hoort u dat van ons.